skip to Main Content

El procediment urbanístic en sòl no urbanitzable (rústic) és composa d’una sèrie de tràmits davant l’administració pública que són llargs i feixucs, sovint descoratjadors. La recepta és una bona dosi de paciència i rodejar-se d’un bon equip de professionals experts en aquests temes que puguin alleugerir i assessorar durant tot el procés

Tanmateix, la llei de prevenció i control ambiental sotmet a tres règims bàsics d’intervenció administrativa qualsevol activitat que es vulgui implantar en el territori: autorització ambiental, llicència ambiental i comunicació.

A qui va dirigit

Ets un PARTICULAR o EMPRESA i vols emprendre o modificar una activitat en una finca rústica? L’administració et demana prèviament l’aprovació d’un projecte d’actuació específica o un pla especial urbanístic?

Si vols superar la tramitació urbanística i ambiental a DEL RIO CONSULTING et podem ajudar.

Contacta amb nosaltres

Legislació aplicable

A Catalunya, la formulació i tramitació d’autoritzacions en sòl no urbanitzable es regula mitjançant el Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, així com pel Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, junt amb les diverses modificacions a la que ha estat sotmès). Tanmateix, també cal tenir en compte alguns aspectes concrets que queden regulats al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Per la seva banda, l’aprovació d’una activitat a Catalunya queda regulada mitjançant la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la qual ha estat sotmesa a nombroses modificacions en els últims anys i que va derogar l’anterior Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’Administració Ambiental. Seguint, no obstant, la Disposició Addicional Setena de la Llei 20/2009, els annexos de la mateixa han quedat modificats per la normativa estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

Treball de referència

Plans Especials i Projectes de reforma i noves línies elèctriques a diversos municipis de la província de Barcelona i Girona.

Client:

Client amb 100 anys d’experiència en subministrament elèctric a Catalunya.

Assessorament urbanístic en sòl rústic
Back To Top