skip to Main Content

La legislació urbanística exposa que el planejament urbanístic municipal ha d’identificar en un catàleg específic les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació amb vista a destinar-les a qualsevol ús permès (habitatge familiar, hotel, turisme rural…).

El catàleg està promogut per l’administració local i pot afectar a centenars d’edificacions del terme municipal.

A qui va dirigit

Ets una ADMINISTRACIÓ LOCAL i vols regular el règim d’usos i intervencions de les masies i cases rurals del municipi? No tens sòl disponible per construir habitatges i vols reconstruir i/o rehabilitar construccions ja existents? Vols incloure alguna masia més al catàleg aprovat?

Ets un PARTICULAR i tens un habitatge en sòl rústic susceptible d’ésser inclòs en un catàleg? Vols reconstruir o ampliar una masia o casa rural?

Des del 2006 treballant pel món rural, DEL RIO CONSULTING us pot assessorar en la gestió de les edificacions i habitatges en sòl no urbanitzable.

Contacta amb nosaltres

Legislació aplicable

A Catalunya, l’elaboració i tramitació dels catàlegs de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable es regula mitjançant el Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, així com pel Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, junt amb les diverses modificacions a la que ha estat sotmès). Tanmateix, també cal tenir en compte alguns aspectes concrets que queden regulats al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Alhora, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat diverses directrius no normatives per a facilitar la redacció dels catàlegs, l’última l’any 2009.

Treball de referència

Elaboració del Catàleg de masies a Casserres.

Client:

Client que des del 1989 treballa en l’enginyeria agrícola i forestal.

Back To Top