skip to Main Content

Els camins municipals són aquells vies que, sense tenir consideració de carreteres, realitzen una funció de comunicació territorial entre diferents nuclis de població o d’altres serveis i indrets com masies, explotacions agrícoles, explotacions industrials, punts turístics, etc.

El Catàleg de camins és un document bàsicament tècnic (memòria, plànols i SIG), destinat a la planificació de millores i manteniment de camins municipals. La gestió dels camins municipals és un aspecte problemàtic per a molts municipis, alguns d’ells petits, per tant, amb pocs recursos tècnics i econòmics, però amb una gran quantitat de camins dins del seu terme municipal.

A qui va dirigit

Ets una ADMINISTRACIÓ LOCAL i vols conèixer els camins susceptibles d’ésser arranjats i millorats? Vols ampliar la connectivitat dels diferents nuclis i poblacions dispeses? Vols saber quins camins són públics?

El catàleg de camins municipal és una primera eina de gestió que posteriorment pot ésser complementada amb la titularitat dels mateixos i la redacció d’ordenances de camins, amb l’ajut de la Diputació de Barcelona. A DEL RIO CONSULTING et podem ajudar en tot aquest procés.

Contacta amb nosaltres

Legislació aplicable

A la pràctica, l’elaboració dels Catàlegs de camins municipals no és una obligació legal per a un municipi, no obstant això, pot ser un primer pas per a l’elaboració de l’inventari de camins dins l’inventari de béns de domini públic d’ús públic que sí és d’obligat compliment, ja que així ho estableix la Llei municipal i de règim local.

Alhora, un catàleg de camins dóna peu a un tractament urbanístic adequat dels camins dins el planejament urbanístic municipal amb la definició del sistema viari.

Treball de referència

Camins rurals a Rupit i Pruit.

Client:

Treball de referència

Treball tècnic sobre l’ús social no motoritzat dels camins al Parc Natural de Cap de Creus.

Client:

foto_cap_creus
Back To Top