skip to Main Content

Assessorament urbanístic en sòl rústic

PLANS I PROJECTES D’USOS I ACTIVITATS EN SÒL RÚSTIC

Segons la legislació urbanística vigent, qualsevol modificació o nova infraestructura (línia elèctrica, canalització d’aigua, camí…), ús (habitatge, turisme rural…) o activitat (centre hípic, granja, gossera…) en sòl no urbanitzable requereix l’aprovació del corresponent pla especial o projecte.

CATÀLEGS DE MASIES I CASES RURALS

La legislació urbanística exposa que el planejament urbanístic municipal ha d’identificar en un catàleg específic les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació amb vista a destinar-les a qualsevol ús permès (habitatge familiar, hotel, turisme rural…).

CATÀLEGS DE CAMINS MUNICIPALS

Els camins municipals són aquells vies que, sense tenir consideració de carreteres, realitzen una funció de comunicació territorial entre diferents nuclis de població o d’altres serveis i indrets com masies, explotacions agrícoles, explotacions industrials, punts turístics, etc.

Back To Top