skip to Main Content

La implantació d’un Sistema de Gestió Energètica UNE-EN ISO 50001 es planteja com una oportunitat per definir, implementar i mantenir una política energètica dins l’empresa i que, des del compromís de l’alta direcció, obtingui un estalvi sistemàtic d’energia i un conseqüent estalvi econòmic. Les millores comercials del sistema provenen de l’augment de la competitivitat, l’accés a nous mercats, les prioritats en noves licitacions públiques o l’obtenció d’ajuts i bonificacions.

A qui va dirigit

Ets una EMPRESA o ORGANITZACIÓ (entitats, administracions…) i vols fer un ús més eficient de l’energia i aplicar millores contínues? A l’estalvi econòmic conseqüent pel fet d’implantar un sistema de gestió energètica se suma l’exempció d’elaborar una auditoria energètica cada quatre anys per a les grans empreses.

DEL RIO CONSULTING et pot assessorar en aquest procés.

Contacta amb nosaltres

Legislació aplicable

El 14 de febrer de 2016 entrava en vigor el Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel que es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en el referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia. Seguint l’establert per la Directiva, el Reial Decret crea el marc jurídic al qual s’han de sotmetre les grans empreses de l’Estat en relació amb l’eficiència i l’estalvi energètic.

Treball de referència

Empresa de manteniment i reparació de grans iots.

Client:

Client que des del 1994 implanta sistemes de gestió certificables.

Back To Top