skip to Main Content

Una auditoria energètica és un procés sistemàtic, independent i documentat per a l’obtenció de dades i la seva avaluació objectiva a una organització o a una part.

Les auditories energètiques és realitzen amb l’objectiu de:

  • Obtenir un coneixement fiable del consum energètic i del seu cost associat.
  • Identificar i caracteritzar els factors que afecten el consum d’energia.
  • Detectar i avaluar oportunitats d’estalvi i diversificació d’energia, i la seva repercussió en el cost energètic i de manteniment, així com altres beneficis, costos associats i rendibilitat.

A qui va dirigit

Ets una EMPRESA i vols saber quan i com consumeixes la teva energia? Vols estalviar-ne la despesa i reinvertir-ho en eficiència?

Des del 15 de novembre del 2016 s’obliga a les grans empreses i grups de societats a disposar d’una auditoria energètica i renovar-la cada quatre anys, com a mínim.

Des de l’agost de 2017, amb la llei catalana de canvi climàtic, les grans empreses que es vulguin acollir a certs ajuts, bonificacions i beneficis fiscals de la Generalitat han de tenir un inventari dels seus consums energètics i les seves emissions a l’atmosfera.

DEL RIO CONSULTING et pot ajudar a aconseguir-ho.

Contacta amb nosaltres

Legislació aplicable

El 14 de febrer de 2016 entrava en vigor el Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel que es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en el referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia. Seguint l’establert per la Directiva, el Reial Decret crea el marc jurídic al qual s’han de sotmetre les grans empreses de l’Estat en relació amb l’eficiència i l’estalvi energètic.

El 3 d’agost de 2017 es publicava la Llei catalana 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que dóna un pas endavant en les polítiques d’estalvi energètic i d’emissions a l’atmosfera.

Back To Top