skip to Main Content

CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES D’EDIFICIS

El certificat energètic proporciona informació útil a l’hora de construir, comprar o llogar un edifici, conèixer la teva despesa energètica o les recomanacions sobre possibles millores. El certificat és el pas previ per millorar les condicions energètiques i poder accedir a ajuts i subvencions.

Projectes d'implantació d'energies renovables

Són projectes d’enginyeria que permeten incorporar l’energia solar tèrmica, fotovoltaica, eòlica, biomassa, etc. en equipaments públics, habitatges o indústries en substitució o com a complement de fonts tradicionals d’energia (elèctrica, gasoil, gas natural…).

Auditories energètiques d'organitzacions

Una auditoria energètica és un procés sistemàtic, independent i documentat per a l’obtenció de dades i la seva avaluació objectiva a una organització o a una part.

IMPLANTACIÓ UNE-EN ISO 50001

La implantació d’un Sistema de Gestió Energètica UNE-EN ISO 50001 es planteja com una oportunitat per definir, implementar i mantenir una política energètica dins l’empresa i que, des del compromís de l’alta direcció, obtingui un estalvi sistemàtic d’energia i un conseqüent estalvi econòmic. Les millores comercials del sistema provenen de l’augment de la competitivitat, l’accés a nous mercats, les prioritats en noves licitacions públiques o l’obtenció d’ajuts i bonificacions.

Back To Top