skip to Main Content

Qualsevol embarcador, varador, construcció o instal·lació que ocupa la zona de domini públic maritimoterrestre disposa d’una concessió d’ocupació. Quan va finalitzar la concessió per a moltes a mitjans del 2018, es podia sol·licitar una pròrroga, la qual, entre d’altres, havia d’incloure una avaluació dels possibles efectes del canvi climàtic sobre els terrenys ocupats.

Aquesta avaluació ha de complir amb els requisits legals inclosos al Reglament general de costes: pujada del nivell del mar, modificació de les direccions de l’onatge, increments d’altura d’ona i la modificació de la duració de temporals.

A qui va dirigit

Ets un PARTICULAR o EMPRESA i tens una concessió dins la zona de domini públic maritimoterrestre atorgada abans del 28 de juliol de 1988?

Hauràs de demanar (si no ho has fet abans) una pròrroga de la concessió i DEL RIO CONSULTING et pot assessorar.

Contacta amb nosaltres

Legislació aplicable

L’antic Reglament de Costes de 1989 reduïa a 30 anys les concessions atorgades amb anterioritat, fet que fou derogat i modificat posteriorment pel Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de costes. El Reial Decret de 2014 desenvolupava ja algunes de les modificacions introduïdes per la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral, en el sentit que les antigues concessions ja no caducaven al cap de 30 anys, sinó que s’obria la porta a la seva pròrroga.

Tanmateix, la nova llei i el seu reglament del 2014 incorporaven una novetat, la lluita contra el canvi climàtic i l’avaluació dels possibles riscos i conseqüències per la costa.

Treball de referència

Pròrroga de concessió d’una piscina i varador situat a Begur.

Client: Particular

AVALUACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
Back To Top