skip to Main Content

Els estudis d’inundabilitat incorporen una sèrie de procediments
i càlculs per determinar les zones inundables per als cursos fluvials d’àmbit local o supralocal.

Les activitats bàsiques són l’estimació de les avingudes vinculades a un pla o projecte i el càlcul de les seves zones inundables. Els model de simulació numèrica que s’empra habitualment és l’HEC-RAS (River Analysis System), desenvolupat per l’Hydrologic Engineering Center dels US Army Corps of Engineers, associat al Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) ARC-GIS.

Amb els estudis d’inundabilitat no només es poden calcular les avingudes pels períodes de retorn (T) de 10, 100 i 500 anys, sinó també les Zones de Flux Preferent (ZPF), les Zones d’Inundació Greu (ZIG) i la Via d’Intens Desguàs (VID).

A qui va dirigit

Ets un PARTICULAR o EMPRESA i vols emprendre un pla o projecte que es pugui veure afectat per un riu, torrent o riera?

Ets una ADMINISTRACIÓ LOCAL i tens un pla urbanístic que pugui alterar el règim d’avingudes d’un curs hídric? Hi ha un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua que esmenti la possibilitat d’inundabilitat d’un sector?

A DEL RIO CONSULTING et podem assessorar sobre la inundabilitat d’un curs hídric.

Contacta amb nosaltres

Legislació aplicable

El Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas i les diferents modificacions a la que ha estat sotmès durant els últims anys, creen el marc jurídic estatal del domini públic hidràulic (format per les aigües continentals superficials i les aigües subterrànies).

Tanmateix, el mateix RDPH i la legislació urbanística catalana ha anat incorporant els usos permesos en cadascuna de les zonificacions fluvials, des del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, fins a les últimes refoses de la pròpia Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).

Treball de referència

Elaboració de l’estudi d’inundabilitat del Rec Madral, Riera de Can Miró i Rec de Mas Vermell pel POUM de Navata.

Client: Ajuntament de Navata.

Estudis d'inundabilitat
Back To Top