skip to Main Content

El Diagnòstic Territorial i Ambiental d’un projecte d’energia renovable justifica l’adequació del mateix al marc legal vigent. L’Informe de Capacitat Agrològica classifica els possibles sòls agraris afectats pel projecte.

Dirigit directament a les tramitacions de nous projectes d’implantació d’energies renovables (parcs solars o eòlics principalment), DEL RIO CONSULTING obre aquest nou servei dirigit als promotors d’aquest tipus d’instal·lacions. Des del punt de vista ambiental, un projecte en sòl no urbanitzable d’aquest tipus pot seguir el procediment Ordinari o Simplificat.

El règim d’Impacte Ordinari s’estableix per:

 • Parc eòlics que:
  • Tinguin 50 o més aerogeneradors, o que tinguin més de 30 MW o es trobin a menys de 2 km d’un altre parc eòlic en funcionament, en construcció, amb autorització administrativa o amb declaració d’impacte ambiental.
  • Dins Espais Naturals Protegits o Xarxa Natura 2000, que tinguin més de 10 aerogeneradors o 6 MW de potència.
 • Parcs solars destinats a la venda a xarxa que no s’ubiquin en cobertes o teulades d’edificis existents i que ocupin:
  • Més de 100 Ha de superfície.
  • Dins Espais Naturals Protegits o Xarxa Natura 2000, de més de 10 Ha de superfície.

En aquest cas, el promotor ha d’elaborar dos documents: el Document Inicial del Projecte i l’Estudi d’Impacte Ambiental.

L’Impacte Simplificat s’estableix en aquestes instal·lacions:

 • Parc eòlics:
  • La resta de supòsits, excepte els destinats per autoconsum que no excedeixin els 100 kW de potència.
 • Parcs solars:
  • La resta de supòsits, fora de sòls urbans, i que ocupin una superfície de més de 10 Ha.

En aquests casos, s’haurà de presentar un únic document: el Document Ambiental del Projecte. Ambdós procediments han d’incorporar la Vigilància Ambiental d’Obres com a fase final de l’execució en el que es controla l’aplicació de les mesures ambientals planificades en el programa de vigilància ambiental (PVA).

 

La nova regulació establerta per l’autorització de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica provinent d’energia eòlica i d’energia solar fotovoltaica dictamina que els promotors d’aquests tipus d’instal·lacions (les de potències superiors a 100 kW i inferior o igual a 50 MW, amb autoconsum o sense) han de formular una consulta prèvia a la Ponència d’energies renovables sobre la viabilitat de l’emplaçament projectat, en el qual s’acompanyi l’avantprojecte de:

 • Un estudi que realitzi un diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte i justifiqui l’adequació del projecte del parc eòlic o planta solar fotovoltaica als criteris dels articles del 7 al 9 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.
 • Paral·lelament, cada vegada es fa més necessari l’elaboració d’un informe de capacitat agrològica del sòl, sota els criteris del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. L’experiència de l’equip de DEL RIO CONSULTING en aquests estudis ens avala.

A qui va dirigit

Ets un PARTICULAR o EMPRESA i vols promoure un projecte per implantar energies renovables i mitigar els efectes sobre el canvi climàtic de la generació d’energia?

Ets una ADMINISTRACIÓ PÚBLICA i tens un projecte que requereix una Avaluació d’Impacte Ambiental?

 

DEL RIO CONSULTING assessora des de l’any 2006 a administracions, particulars i empreses en l’avaluació dels impactes ambientals dels projectes.

Contacta amb nosaltres

Legislació aplicable

Des de l’aprovació l’any 2017 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, Catalunya ha creat un marc legislatiu propi per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Entre d’altres objectius, la llei persegueix la minimització màxima en l’ús dels combustibles fòssils i la potenciació d’un sistema energètic descentralitzat amb energies netes que responguin als reptes futurs.

La Declaració d’emergència climàtica per part del Govern i l’entrada en vigor  al novembre del 2019 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables han suposat l’impuls definitiu per la promoció de projectes d’energies renovables.

La creació de la Ponència d’energies renovables i la difusió dels criteris d’implantació i avaluació ambiental d’aquest tipus de projectes, han acabat de formar el marc legal necessari per ajudar a decidir la conveniència ambiental de les instal·lacions de parcs solars i eòlics.

Treball de referència

Projectes en sòl no urbanitzable per a la implantació d’un parc solar fotovoltaic a Barcelona.

Client:Client amb 100 anys d’experiència en subministrament elèctric a Catalunya.

 

Proyecto en suelo no urbanizable
Back To Top