skip to Main Content

L’Avaluació d’Impacte Ambiental és el conjunt d’estudis i anàlisis tècnics que permeten valorar els efectes que l’execució d’un determinat projecte pot causar sobre el medi ambient.

En funció del projecte a aprovar el tràmit pot seguir el procediment Ordinari o Simplificat. En el règim d’Impacte Ordinari el promotor ha d’elaborar dos documents: el Document Inicial del Projecte i l’Estudi d’Impacte Ambiental. Pel que fa a l’Impacte Simplificat s’haurà de presentar un únic document: el Document Ambiental del Projecte. Ambdós procediments han d’incorporar la Vigilància Ambiental d’Obres com a fase final de l’execució en el que es controla l’aplicació de les mesures ambientals planificades en el programa de vigilància ambiental (PVA).

En paral·lel, l’Avaluació d’Impacte Paisatgístic incorpora els documents tècnics (l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística) destinats a considerar les conseqüències que tenen sobre el paisatge alguns projectes i actuacions —en els casos previstos per la normativa vigent— i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració.

A qui va dirigit

Ets un PARTICULAR o EMPRESA i has d’emprendre un projecte que pugui tenir repercussions sobre el medi ambient o el paisatge? Vols saber el recorregut ambiental que pot tenir la teva actuació?

Ets una ADMINISTRACIÓ PÚBLICA i tens un projecte que requereix una Avaluació d’Impacte Ambiental o Paisatgística?

DEL RIO CONSULTING assessora des de l’any 2006 a administracions, particulars i empreses en l’avaluació dels impactes ambientals dels projectes.

Contacta amb nosaltres

Legislació aplicable

L’Avaluació d’Impacte Ambiental al nostre país té una llarga tradició. Des de la derogada Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos o privados sobre el medio ambiente, fins a la més recent Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, l’Estat s’ha anat adaptant en la matèria, primer amb el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental i desenvolupat pel Reglament del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, fins a la més recent Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que unificava els dos móns, l’avaluació ambiental durant la presa de decisions (plans) i durant l’aplicació i execució (projectes).

Per la seva banda, l’Avaluació d’Impacte i Integració Paisatgística s’inscriu en el context de la renovació del concepte de paisatge impulsada pel Conveni Europeu del Paisatge de l’any 2000, al qual s’hi va adherir el Parlament de Catalunya per mitjà de la Resolució 364/VI, del 14 de desembre de 2000. La Llei catalana 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge fou pionera a l’Estat Espanyol en aquesta matèria i es desenvolupà mitjançant el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. Aquest reglament establia els supòsits bàsics d’aplicació de l’Avaluació Paisatgística, d’acord amb la legislació urbanística vigent en cada cas.

Treball de referència

Avaluació de l’Impacte Ambiental de la nova depuradora del PGA Catalunya Resort a Caldes de Malavella.

Client:


logo_PROTECMED

Client que des del 2009 treballa en l’enginyeria i construcció de plantes de tractament d’aigües residuals,

 

Avaluació de l'Impacte Ambiental de la nova depuradora del PGA Catalunya Resort a Caldes de Malavella
Back To Top