skip to Main Content

L’Avaluació Estratègica és l’instrument tècnic i administratiu que té com a objecte garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i els programes que poden tenir efectes significatius per al medi ambient.

L’Avaluació Ordinària consta de tres documents que elabora el promotor en les tres fases d’aprovació del pla: el Document Inicial Estratègic, l’Estudi Ambiental Estratègic i el Document Resum. L’Avaluació Simplificada, en canvi, consta d’un document en la fase preparatòria: el Document Ambiental Estratègic. El procés d’Avaluació Estratègica es completa amb la consulta a les administracions públiques afectades i a les persones interessades en qüestions mediambientals.

Paral·lelament, qualsevol pla urbanístic no sotmès a Avaluació Estratègica ha d’incorporar un Informe Ambiental segons la normativa vigent.

A qui va dirigit

Ets una ADMINISTRACIÓ i vols elaborar o aprovar un pla urbanístic? Vols saber si un pla o programa està sotmès al procés d’Avaluació Ambiental Estratègica? Un POUM, Pla Parcial, Pla de Millora Urbana, Pla Especial, Catàleg de Masies i les seves modificacions puntuals poden estar sotmeses a Avaluació Estratègica.

Ets un PARTICULAR o EMPRESA i t’exigeixen l’elaboració d’un Pla Especial Urbanístic per a una activitat o ús?

DEL RIO CONSULTING et pot ajudar en tot aquest procés amb els més de 10 anys d’experiència en elaboració de plans i Avaluació Ambiental.

Contacta amb nosaltres

Legislació aplicable

Des de l’aprovació de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, en base a la qual es van elaborar les primeres avaluacions ambientals estratègiques a Catalunya, sobretot de plans urbanístics, s’ha legislat molt en aquest camp. Sense una transposició espanyola, la modificació l’any 2004 de la innovadora Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme ja incorporava les obligacions de l’esmentada Directiva pels plans urbanístics.

Finalment, l’Estat va legislar sobre la matèria (deslliurant-se de l’aplicació únicament urbanística) i transposà la Directiva 2001/42/CE mitjançant la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que precediria la llei catalana, Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, la qual executava competències autonòmiques i ampliava l’àmbit d’aplicació.

El recorregut de l’Avaluació Ambiental va donar un altre tomb amb la unió en una sola llei de l’aplicació en els plans i programes (Estratègica en la presa de decisions), i de l’aplicació en projectes (Impacte en l’execució), amb l’aprovació de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Catalunya, per la seva banda, va adaptar la seva Llei 6/2009 sense modificar-la, aplicant-la mentre no contradigui la dita normativa estatal bàsica, d’acord amb les regles contingudes a la disposició addicionals vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Per la seva banda, la legislació urbanística catalana ha anat incorporant les referències a la legislació d’avaluació de plans i programes en tot moment, des del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, fins a les últimes refoses de la pròpia Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).

Treball de referència

Tràmits ambientals del Pla Especial de l’Espai Rural de Gallecs a Mollet del Vallès.

Client:

Treball de referència

Tràmits ambientals del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tremp, municipi més extens de Catalunya.

Client:

Client que des del 1982 treballa  en la redacció, gestió i direcció de projectes d’arquitectura i urbanisme

Back To Top