skip to Main Content

AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE PLANS I PROGRAMES

L’Avaluació Estratègica és l’instrument tècnic i administratiu que té com a objecte garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i els programes que poden tenir efectes significatius per al medi ambient.

AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL I PAISATGÍSTIC DE PROJECTES

L’Avaluació d’Impacte Ambiental és el conjunt d’estudis i anàlisis tècnics que permeten valorar els efectes que l’execució d’un determinat projecte pot causar sobre el medi ambient.

ESTUDIS D’INUNDABILITAT D’ÀMBIT LOCAL

Els estudis d’inundabilitat incorporen una sèrie de procediments i càlculs per determinar les zones inundables per als cursos fluvials d’àmbit local o supralocal.

Back To Top