skip to Main Content

Avís Legal

Identitat i titular del web

DAVID DEL RIO CASTELLÓDEL RIO CONSULTING (des d’ara DRC o DEL RIO CONSULTING) és un professional liberal dedicat a la prestació de serveis relacionats amb l’assessoria, consultoria i projectes mediambientals, albergant la ciutat de Caldes de Malavella la seu i els serveis centrals del mateix.

DEL RIO CONSULTING amb NIF: 44189200-J té la seva seu central a Avinguda de Catalunya, núm. 41, A, C.P. 17455, Caldes de Malavella, Girona.

Condicions Generals d'ús

L’accés i ús d’aquesta pàgina web i de totes les associades a DEL RIO CONSULTING atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i implica l’acceptació de tots i cadascun dels termes que es recullen en les presents Condicions Generals, sense perjudici de que l’accés a algun dels serveis o continguts que a través d’aquestes pàgines es puguin obtenir pogués estar subjecte a l’acceptació d’unes condicions particulars addicionals.

DEL RIO CONSULTING podrà modificar aquestes condicions, el que serà objecte de publicació, havent l’usuari accedir periòdicament a les mateixes per estar al corrent dels canvis produïts.

Continguts

La informació continguda en aquest Portal té per objecte el compliment de la funció d’atenció a l’usuari i d’informació general.

DEL RIO CONSULTING podrà modificar o suprimir lliurement la informació continguda en el portal o el seu disseny, presentació i configuració a fi de que la mateixa estigui permanentment actualitzada i lliure d’errors.

A causa de que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència, actualitat i exactitud de la informació i continguts recollits al Portal.

No obstant això, si bé DEL RIO CONSULTING ha pres mesures raonables i posa la major obstinació per assegurar-se que la informació continguda en el portal sigui correcta, no garanteix que sigui exacta, completa, o actualitzada.

L’usuari es compromet a fer un bon ús dels continguts d’aquest Portal, que mai podran ser utilitzats per a activitats il·lícites o lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguin ser contràries a la moral, els bons usos i costums i l’ordre públic.

En qualsevol cas, la utilització de la informació proporcionada a través de la web és responsabilitat exclusiva de l’usuari, no podent repercutir a DEL RIO CONSULTING qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l’accés al Portal, en particular en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici , desenvolupament o resultat de procediments, les quals hauran de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents.

Seguretat

DEL RIO CONSULTING adopta les necessàries mesures de seguretat en l’ús de les tecnologies de la informació, però aquestes no són infal·libles i l’usuari ha de ser conscient d’això.

Per aquest motiu l’empresa no es fa responsable dels danys, perjudicis, pèrdues, anomalies, mal funcionament o deteriorament que es puguin produir en els equips o sistemes dels usuaris com a conseqüència directa o indirecta de l’accés a aquest Portal, o que puguin causar virus, troians o altres programes informàtics.

Tanmateix no serà responsable en els casos en què no sigui possible garantir la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i la inexistència d’errades operatives, interrupcions en el servei o transmissió, o errors en l’accés a la mateixa o al seu contingut per causes de força major o accidents o en qualsevol altre cas no imputable a l’empresa o sigui necessari per a la correcta prestació del servei en els supòsits de parades de manteniment.

Drets de Propietat Intel·lectual i Propietat Industrial

Aquest Portal és propietat de DEL RIO CONSULTING els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial d’aquest Portal, el codi CSS i HTML, pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença, disseny, logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, són propietat exclusiva de l’empresa, excepte aquells elements a on la seva autoria o propietat s’indiqui de forma explícita.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular donarà lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin a l’empresa i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.

S’autoritza la reproducció total o parcial dels continguts del Portal, sempre que se citi expressament el seu origen públic. En cas de ser citada alguna dada continguda en la mateixa, serà respectada la seva integritat i significat.

Enllaços

DEL RIO CONSULTING no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços a altres pàgines web que siguin inclosos en cada moment en el Portal amb l’objecte de facilitar major informació a l’usuari i ampliar els recursos a la seva disposició, en no tenir control sobre els mateixos. En cas d’accedir als seus continguts, l’usuari ho farà sota la seva responsabilitat i en les condicions d’ús a que els mateixos estiguin subjectes.

Els llocs web que incorporin enllaços a aquest Portal no podran incloure indicacions falses, inexactes o confuses que puguin induir a error als que hi accedeixin.

Actuacions prohibides i errors

Qualsevol usuari que conegui alguna actuació que, de forma irregular, pugui modificar o alterar els continguts, violar els drets de propietat intel·lectual i industrial, deteriorar el bon funcionament o impedir l’accés a aquest Portal, actuacions que queden expressament prohibides, ha de comunicar aquesta situació a DEL RIO CONSULTING per algun dels mitjans de contacte proporcionats al Portal.

Així mateix si detecta algun error es prega sigui comunicat a l’empresa per aquests mateixos canals.

Data d’Actualització: 07/07/2019

Back To Top